Vytvoření trhu s biomasou

Realizace projektu, který zaručil zřízení dvou nových pracovních míst, byla podpořena Programem LEADER ČR 2004 finanční částkou ve výši 925.000,- Kč a celkem tak bylo oběmi obcemi s využitím dotace proinvestováno 1.115.600,- Kč. Vznikla dvě střediska, která se zabývají výrobou a  využitím dřevního odpadu vzniklého po těžbě v lesích, při pravidelných prořezávkách soukromých zahrad, obecních dřevin a  alejí podél místních cest a  silnic.  Zmíněné obce na sebe realizací projektu přijaly závazek ročně na území mikroregionu vyprodukovat a realizovat 1 000 m³ dřevní štěpky. Při výměře 1916 ha lesů, které vlastní obce sdružené v DSMO Mikroregionu VENKOV a při odhadované produkci 5 m³ dřevního odpadu na 1 ha lesa za rok by to neměl být problém. Kromě toho, ze závěrů energetické studie provedené na území Mikroregionu Venkov v roce 2000 vyplývá, že  podíl spalované biomasy, především odpadního dřeva, v domácnostech dosahuje nejméně 15%. Toto palivo si obyvatelé zajišťují především  z vlastních lesů nebo nákupem palivového dřeva z lesů obecních nebo státních. Úprava na formu vhodnou pro spalování dřeva v lokálních topeništích vyžaduje vynaložení značného množství fyzicky namáhavé práce, což vzhledem ke stále se zvyšujícímu průměrnému věku obyvatel zájmového území, žijících zvláště v menších obcích je stále problematičtější. „Plynofikace malých sídel již dnes není ekonomicky zdůvodnitelná a spalování hnědého uhlí v lokálních topeništích dosahuje   účinnosti jen do 65% a  spaliny z něho navíc negativně ovlivňuje čistotu ovzduší,“ obhajuje svoji sázku na štěpky starosta Smilových Hor Josef Dvořák, jehož obec s podporou Leaderu pořídila  štěpkovač rakouské provenience BOBR 3 s hodinnovým výkonem 12 m³ a velkoobjemový vůz, kterým lze najednou odvézt 10 m³ štěpky. Také v Borotíně mají díky Leaderu ČR štěpkovač a v Kamenné Lhotě opatřili sklad štěpků novými dosoušecími rošty. Starosta   Ing. Antonín Brož  říká: „Štěpku jsme obyvatelům naší obce nabídli na zkoušku za symbolický poplatek, ale zjistili jsme, že o ni není takový zájem, jaký jsme předpokládali.“ Vyrobit a realizovat 500 m³ štěpky není pro borotínské problém, ale pokud by to mělo být více, což by pro čistotu ovzduší bylo přínosné, potřebovali by  buď provést rekonstrukci místních kotelen na spalování štěpky nebo zpracovávat štěpky až na pelety, případně na brikety a ty teprve distribuovat do domácností a výtopen.