Venkovská tržnice II

Zaměření projektu: 

Realizací projektu vzniklo šest partnerských informačních center pro šest venkovských území. Identická informační centra byla vybavena kompatibilními informačními IT sytémy, jejichž součástí jsou pro tento účel vytvořené databáze místních podnikatelských a neziskových subjektů. Výstupy z internetové aplikace jsou v terénu zajištěny také v tištěné podobě na informačních tabulích, prostřednictvím kterých je zajištěno informování i těch obyvatel, kteří neumí nebo nemají možnost internet užívat. Kompletní informační systém je doplněn o katalogy, které byly distribuovány do většiny domácností. Systém umožňuje předávání a výměnu informací tématicky směrovaných na rozvoj akcí a na vznik nových i  podporu stávajících aktivit týkajících se lepšího využití či rozvoje lidských, sociálních a hospodářských zdrojů konkrétních venkovských území tj.území místních akčních skupin zapojených do projektu.

Navštivte informační systém Venkovské tržnice na adrese www.venkovskatrznice.eu.

Financování projektu:

Celkové výdaje projektu činí 3.813.112,- Kč, přičemž se jedná o celkové způsobilé výdaje. Projekt nemá žádné nezpůsobilé výdaje. Všechny MAS zapojené do projektu se budou společně podílet na spolufinancování projektu finanční částkou ve výši 1,89% z celkového rozpočtu projektu tj. ve výši 72.249,- Kč, protože u kódů 074 a 077 lze uplatnit nárok na dotaci pouze ve výši 90% způsobilých výdajů, zatímco u všech ostatních ve výši 100% způsobilých výdajů. Celková výše požadované dotace je stanovena ze způsobilých výdajů ve výši (100% – 1,89%) = 98,11 % a dosahuje částky 3.740.863,- Kč. Celkové způsobilé výdaje MAS Krajina srdce činní  913.472,- Kč.

Partneři projektu:

Místní akční skupina Sdružení Růže, o.s.

Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.

Lípa pro venkov o.s.

MAS Podlipansko, o.p.s.

Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s.

Termín realizace:

2008-2011

Další podrobnosti:

Informační systém Venkovské tržnice II. bude obsahovat následující aplikace:

- katalog podnikatelských subjektů

- katalog neziskových organizací

- inzerce pro nabídku a poptávku

- aktuality pro prezentaci akcí a aktivit

- anketní aplikaci

- základní statistiku