Dotazy a odpovědi k Výzvě 2014/VYZ-I

1. Otázka: Jaké jsou požadavky u Fiche č. 8 v otázce provozovny?

Odpověď:  Žadatel musí doložit, že stavba buď je (dokládá kolaudačním rozhodnutím), nebo bude (vyplývá ze stavebního povolení apod.) zkolaudována jako provozovna.

 

2. Otázka: Jaké jsou požadavky na nového podnikatele (OSVČ) u Fiche č. 8?

Odpověď. Žadatel by měl splnit definici žadatele stanovenou ve Fichi vč. předmětu podnikání stanoveného kódem NACE. Žadatel musí mít činnost zapsánu v Živnostenském listu, nebo z projektu musí vyplývat, že činnost zapíše nejpozději k datu podání ŽOP.

 

3. Otázka: Může u Fiche č. 8 v rámci kódu 968 Občanské vybavení v oblasti zdraví, sportu, volnočasových aktivit žádat o dotaci skautské sdružení na stavební úpravy skautské klubovny, která je ve vlastnictví obce?

Odpověď: Je akceptovatelné, aby žadatelem bylo skautské sdružení (samozřejmě za předpokladu, že právní forma splňuje definici žadatele), případně i samotná obec. Projekt musí splňovat účel opatření. Následně je potřeba dbát na správné vyúčtování výdajů dle žadatele – ten, kdo je žadatelem, vyúčtovává veškeré výdaje.

 

4. Otázka: Účetní (OSVČ) by si chtěla v rodinném domě vybavit kancelář a rozšířit licenci již pořízeného účetního programu. Je to v rámci Fiche č. 8 možné?

Odpověď: Ano, je ovšem potřeba vyjádření stavebního úřadu, že daná místnost je vedena jako provozovna. Samotná licence není způsobilým výdajem, ostatní klasické kancelářské vybavení (nábytek, PC apod.).

 

5. Otázka: Je možné v rámci Fiche č. 11 pořídit následující vybavení?

- řemeslné dílny: pracovní stoly a židle, pracovní nářadí (vrtačky, rozbrusy, drobné nářadí), nátěr konstrukcí stolů (nátěr a práce), dřevěné a lego stavebnice, elektrostavebnice,

- školní kuchyňka: kuchyňská linka vč. montáže, elektrospotřebiče, instalatérské a elektrikářské práce, dlažba, nádobí a kuchyňské potřeby

- keramická dílna: stoly, keramická pec vč. zakládací sady, tavná pistole, drobné pomůcky

- výtvarná dílna: stoličky na malování v přírodě

- školní pozemky: rekultivace pozemku, nářadí (hrábě, motyky, kolečka), kompostér, domek na nářadí

- pračka

 

Odpověď: Ano. Ve Fichi je uvedeno jako hlavní opatření III.2.1.2. Zde jsou způsobilé výdaje na novou výstavbu/obnovu budov, ploch a výdaje na pořízení materiálně-technického zázemí v oblasti vzdělávání, včetně doprovodných stravovacích zařízení. U pračky je podstatné, s jakým záměrem by byla pořízena, tzn. její pořízení je nutné zdůvodnit v projektu.

 

6. Otázka: Je možné v rámci Fiche č. 11 zrealizovat (jako občanské sdružení) semináře pro děti ze ZŠ a jako výstup vydat publikaci?

Odpověď:  V popisu způsobilých výdajů u opatření III.2.1.2 nejsou semináře (ani nic podobného) uvedeno. U hlavního opatření tedy seminář a následující publikace jsou nezpůsobilé.  Jako vedlejší opatření jsou ve Fichi uvedena opatření III.3.1 a I.3.1. U obou opatření je výuka dětí ZŠ nezpůsobilá.

 

7. Otázka: Můžete prosím specifikovat podmínky u vlastnických vztahů k předmětu dotace u následujících situací?

- pořízení vybavení nemovitosti

- drobné stavební práce na majetku, který má žadatel jako příspěvková organizace zřízená obcí v zápůjčce, a pořízení vybavení do objektu

 

Odpovědi:

- V případě pořizování vybavení nemovitosti musí být nemovitost ve výhradním vlastnictví.

- Pokud je nemovitost ve správě příspěvkové organizace, je dle Pravidel možné vlastnický vztah prokázat na základě zřizovací listiny.

 

8. Otázka: Jak je to i Fiche č. 13 s podmínkou, že projekt nesmí sloužit ekonomickému prospěchu žadatele, pokud by žadatel chtěl vybavit výstavní prostory galerie?

Odpověď: Žadatel musí splnit definici příjemce dotace dle Metodiky a Fiche. Popis výstavní expozice musí být důkladně popsán v projektu, musí splňovat účel opatření. Z hlediska ekonomického prospěchu: nemělo by se jednat o podnikatelský záměr za účelem dosažení zisku. Je možné vybírat vstupné pouze do výše pokrytí nákladů na provoz.

 

9. Otázka: Musí být expozice zamýšlená k realizaci u Fiche č. 13 umístěna v objektu, který je památkově chráněn?

Odpověď: Ne, nemusí, projekt může být realizován i v budově, která není kulturní památkou.

 

10. Otázka: Pokud objekt u Fiche č. 13 není památkou, je potřeba dokládat vyjádření památkového ústavu?

Odpověď: Jestliže se jedná pouze o místní kulturní dědictví venkova prohlášené zastupitelstvem dané obce a nespadá pod ochranu zákona č.20/1987 Sb. a nenachází se v památkové rezervaci či zóně, bude doložena pouze příloha, ze které je patrné, že je jedná o kulturní dědictví venkova (např. stanovisko obecního úřadu).