Dotazy a odpovědi k Výzvě 2014/VYZ-I

1. Otázka: Jaké jsou požadavky u Fiche č. 8 v otázce provozovny?

Odpověď:  Žadatel musí doložit, že stavba buď je (dokládá kolaudačním rozhodnutím), nebo bude (vyplývá ze stavebního povolení apod.) zkolaudována jako provozovna.

 

2. Otázka: Jaké jsou požadavky na nového podnikatele (OSVČ) u Fiche č. 8?

Odpověď. Žadatel by měl splnit definici žadatele stanovenou ve Fichi vč. předmětu podnikání stanoveného kódem NACE. Žadatel musí mít činnost zapsánu v Živnostenském listu, nebo z projektu musí vyplývat, že činnost zapíše nejpozději k datu podání ŽOP.

 

3. Otázka: Může u Fiche č. 8 v rámci kódu 968 Občanské vybavení v oblasti zdraví, sportu, volnočasových aktivit žádat o dotaci skautské sdružení na stavební úpravy skautské klubovny, která je ve vlastnictví obce?

Odpověď: Je akceptovatelné, aby žadatelem bylo skautské sdružení (samozřejmě za předpokladu, že právní forma splňuje definici žadatele), případně i samotná obec. Projekt musí splňovat účel opatření. Následně je potřeba dbát na správné vyúčtování výdajů dle žadatele – ten, kdo je žadatelem, vyúčtovává veškeré výdaje.

 

4. Otázka: Účetní (OSVČ) by si chtěla v rodinném domě vybavit kancelář a rozšířit licenci již pořízeného účetního programu. Je to v rámci Fiche č. 8 možné?

Odpověď: Ano, je ovšem potřeba vyjádření stavebního úřadu, že daná místnost je vedena jako provozovna. Samotná licence není způsobilým výdajem, ostatní klasické kancelářské vybavení (nábytek, PC apod.).

 

5. Otázka: Je možné v rámci Fiche č. 11 pořídit následující vybavení?

- řemeslné dílny: pracovní stoly a židle, pracovní nářadí (vrtačky, rozbrusy, drobné nářadí), nátěr konstrukcí stolů (nátěr a práce), dřevěné a lego stavebnice, elektrostavebnice,

- školní kuchyňka: kuchyňská linka vč. montáže, elektrospotřebiče, instalatérské a elektrikářské práce, dlažba, nádobí a kuchyňské potřeby

- keramická dílna: stoly, keramická pec vč. zakládací sady, tavná pistole, drobné pomůcky

- výtvarná dílna: stoličky na malování v přírodě

- školní pozemky: rekultivace pozemku, nářadí (hrábě, motyky, kolečka), kompostér, domek na nářadí

- pračka

 

Odpověď: Ano. Ve Fichi je uvedeno jako hlavní opatření III.2.1.2. Zde jsou způsobilé výdaje na novou výstavbu/obnovu budov, ploch a výdaje na pořízení materiálně-technického zázemí v oblasti vzdělávání, včetně doprovodných stravovacích zařízení. U pračky je podstatné, s jakým záměrem by byla pořízena, tzn. její pořízení je nutné zdůvodnit v projektu.

 

6. Otázka: Je možné v rámci Fiche č. 11 zrealizovat (jako občanské sdružení) semináře pro děti ze ZŠ a jako výstup vydat publikaci?

Odpověď:  V popisu způsobilých výdajů u opatření III.2.1.2 nejsou semináře (ani nic podobného) uvedeno. U hlavního opatření tedy seminář a následující publikace jsou nezpůsobilé.  Jako vedlejší opatření jsou ve Fichi uvedena opatření III.3.1 a I.3.1. U obou opatření je výuka dětí ZŠ nezpůsobilá.

 

7. Otázka: Můžete prosím specifikovat podmínky u vlastnických vztahů k předmětu dotace u následujících situací?

- pořízení vybavení nemovitosti

- drobné stavební práce na majetku, který má žadatel jako příspěvková organizace zřízená obcí v zápůjčce, a pořízení vybavení do objektu

 

Odpovědi:

- V případě pořizování vybavení nemovitosti musí být nemovitost ve výhradním vlastnictví.

- Pokud je nemovitost ve správě příspěvkové organizace, je dle Pravidel možné vlastnický vztah prokázat na základě zřizovací listiny.

 

8. Otázka: Jak je to i Fiche č. 13 s podmínkou, že projekt nesmí sloužit ekonomickému prospěchu žadatele, pokud by žadatel chtěl vybavit výstavní prostory galerie?

Odpověď: Žadatel musí splnit definici příjemce dotace dle Metodiky a Fiche. Popis výstavní expozice musí být důkladně popsán v projektu, musí splňovat účel opatření. Z hlediska ekonomického prospěchu: nemělo by se jednat o podnikatelský záměr za účelem dosažení zisku. Je možné vybírat vstupné pouze do výše pokrytí nákladů na provoz.

 

9. Otázka: Musí být expozice zamýšlená k realizaci u Fiche č. 13 umístěna v objektu, který je památkově chráněn?

Odpověď: Ne, nemusí, projekt může být realizován i v budově, která není kulturní památkou.

 

10. Otázka: Pokud objekt u Fiche č. 13 není památkou, je potřeba dokládat vyjádření památkového ústavu?

Odpověď: Jestliže se jedná pouze o místní kulturní dědictví venkova prohlášené zastupitelstvem dané obce a nespadá pod ochranu zákona č.20/1987 Sb. a nenachází se v památkové rezervaci či zóně, bude doložena pouze příloha, ze které je patrné, že je jedná o kulturní dědictví venkova (např. stanovisko obecního úřadu).

Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.