Dotazy a odpovědi k Výzvě 2013/VYZ-I

1. Otázka: V Žádosti o dotaci u preferenčních kritérií vyplňuje žadatel pouze komentáře nebo i boduje?

Odpověď: Žadatel vyplňuje jak komentáře, tak i počet bodů. MAS si zpracovává vlastní formuláře pro bodování. 

 

2. Otázka: Musí obec předkládat osvědčení právního statusu? Doklad o jmenování starosty nebude novější, než kdy byl jmenován.

Odpověď: Obec nemusí předkládat osvědčení právního statusu, stačí, když doloží doklad o jmenování starosty. Doklad o zvolení, jmenování starosty může být starší než 3 měsíce.

 

3. Otázka: Musí být příloha „Prohlášení o zařazení podniku do kategorie“ za všech okolností podepsaná statutárem nebo stačí podpis osoby zmocněné k podání žádosti?

Odpověď: Protože se jedná o čestné prohlášení, musí podepsat vždy pouze osoba, která je oprávněná jednat za podnik a to osobně, tzn. statutární zástupce.

 

4. Otázka: Žadatel, nezisková organizace, má projektovou dokumentaci a stavební povolení vydané na sebe, ale objekt pronajímá a nájemce zamýšlí provést rekonstrukci budovy s dotací. Je možné, aby nájemce - žadatel v rámci žádosti o dotaci předložil stavební povolení vydané na jiný subjekt?

Odpověď: Ano, toto je možné. V rámci stavebního povolení je kontrolován soulad s projektem z hlediska účelu a předmětu dotace. Subjekt, na který je stavební povolení vydané, není v tomto ohledu podstatný.

 

5. Otázka: Je možné realizovat projekt na opravu urnového hřbitova včetně stavby kolumbária?

Odpověď: Takto tematicky zaměřený projekt je přijatelný v opatření III.2.1.1. Úpravu hřbitova lze řadit do kódu 956, související zeleň do kódu 959. Následný dílčí pronájem jednotlivých schránek konkrétním osobám už nemusí žadatel nahlašovat. Částka za pronájem může zahrnovat provozní náklady a příspěvek na údržbu

 

6. Otázka: Jak se posuzuje územní souhlas (nejedná se o stavební povolení ani ohlášení stavby) – co je k němu třeba dokládat? V Pravidlech se s touto variantou moc nepočítá. Při kontrole to považuji za „Jiné opatření stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt realizovat“, není však již uvedeno, zda je k němu vyžadována nějaká další dokumentace. Je k tomu třeba dokládat ještě nějakou projektovou dokumentaci? (jedná se o opatření III.1.3)

Odpověď: Ano, územní souhlas se vydává na základě Oznámení o záměru, který vyžaduje připojit jednoduchý technický popis projektu s příslušnými výkresy, proto by žadatel měl také toto doložit na MAS.

 

7. Otázka: Žadatel má výběrové řízení už hotové a až nyní podal žádost na MAS. Bude muset dělat nové VŘ po začátku realizace projektu, když si do rozpočtu projektu nedal náklady na výběrové řízení?

Odpověď: Pokud má žadatel uchovány podklady pro dané výběrové řízení, jeho průběh a výsledek koresponduje s Pravidly PRV (viz Pravidla IV.1.2 str. 9 kapitola 12. Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace), není nutné provádět znovu výběrové řízení po registraci projektu na RO SZIF. Pozor na projekty zakládající veřejnou podporu – uzavřít smlouvu.

 

8. Otázka: Je možné z fiche č. 8 - nezemědělské podnikání, podpořit maloobchod, lékárnu (vybavení drobné stavební úpravy)?

Odpověď: ano, tento záměr lze ralizovat, prodej léčiv spadá dle CZ-NACE pod kód 47,73 Maloobchod s farmaceutrickými přípravky.

 

9. Otázka: Lze u fiche č. 9 - podnikání v cestovním ruchu podpořit farmu (agroturistiku, hippoturistiku)? Farma by chtěla vybudovat boxy pro koně v rámci fiche 9 a zároveň ubytování pro hosty.

Odpověď: v tomto případě lze podpořit ubytování, ale nelze vybudovat boxy pro koně - toto spadá pod chov hospodářských zvířat a lze toto podpořit v rámci opatření I.1.1.. Prostory, které budou sloužit k výcviku, hippoturistice, lze v podpořit v rámci opatření III.1.3.2..

 

10. Otázka: Plná moc k Žádosti o dotaci???

Odpověď: Plná moc k Žádosti o dotaci - nemusí být ověřená.

 

11. Otázka: Zadávací dokumentace (objednávky)???

Odpověď: Není nutné potvrzovat dodavatelem. Nyní stačí jednostranné potvrzení objednatelem (razítko a podpis).