Dotazy a odpovědi k Výzvě 2012/I

1. Otázka: U všech opatřeních je jednou z povinných příloh (jedná se o pov. přílohu č. 5) uvedeno, že je nutné doložit stavební povolení či jiné opatření stavebního úřadu... znamená to, že je nutné doložit i nějaké prohlášení stavebního úřadu, že není zapotřebí žádného jejich opatření? Je to nutné i v případě, že Žádost o dotaci generuje čestné prohlášení žadatele, kterým žadatel prohlašuje, že není zapotřebí žádného opatření stavebního úřadu?

Odpověď: Doporučujeme každý záměr na stavebním úřadu zkonzultovat. Pokud vám stavební úřad sdělí, že není zapotřebí žádné jejich opatření, pak postačuje čestné prohlášení, které generuje žádost a k příloze č. 6 tudíž nic nedokládáte.

 

2. Otázka: Chtěla bych předložit projekt do opatření č. 10 - oprava kulturního domu. Jaký režim podpory mám v žádosti zaškrtnout, když se v kulturním domě pořádají také komerční akce?

Odpověď: doporučujeme všem žadatelům, aby zaškrtli v žádosti o dotaci v případě projetů pro opatření č. 10 Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů, že projekt bude realizován v režimu "de miminis". Totiž i projekt, který zdánlivě vypadá, že nezakládá veřejnou podporu, může být diskutabilní. Stačí v budoucnu uspořádat jakoukoliv zpoplatněnou nebo prodejní akci... Pozor ale na limit, který režim de minimis stanovuje: projekty realizované s podporou EU v režimu de minimis nesmí v součtu částek dotace za 3 po sobě jdoucí roky přesáhnout sumu 200 000 EUR.

 

3. Otázka: Jak je myšleno, že žadatel musí mít vypořádány vlastnické vztahy k nemovitosti, když chce opravit třeba kapličku, která je v majetku obce, ale stojí na pozemku někoho jiného?

Odpověď: v případě drobných sakrálních staveb, které nejsou vedeny v katastru nemovitostí, postačuje souhlas vlastníků nemovitostí vztahujících se k projektu s realizací projektu. Pokud je zajištěna smlouva nájemní nebo smlouva o výpůjčce, je nutné, aby byla uzavřena na dobu min. 5 let od podání Žádosti o proplacení.

 

4. Otázka: Je možné, v případě opatření č. 1: Využití ploch trvalých travních porostů, požádat na opravu seníku (konkrétně oprava fasády a střechy)?

Odpověď: ano, je to možné, ale žadatel tento výdaj (zařazený v kódu 854) musí účetně vykázat jako investiční výdaj, nevede ho tedy v udržování, ale v investicích.

 

5. Otázka: Jaká je vlastně míra podpory u fiche č. 1? V žádosti je možné zaškrtnout 40 %, 50 % nebo dokonce 60 %. Co tedy platí?

odpověď: standartní výše podpory je v tomto opatření 40 %, pokud ale žádá mladý zemědělec (tzn. do 40 let), tak je možné podporu o 10 % navýšit a pokud je ještě umístění projektu ve znevýhodněné oblasti (LFA), tak můte navýšit o dalších 10 %. Pokud chce míru dotace na mladého zemědělce navýšit i žadatel, kerý je právnickou osobou (např. s.r.o., a.s.) musí být mladý zemědělec statutárním zástupcem s vlastnickým podílem větším než 50 % jmění, to je možné sčítat i v případě více statutárních zástupců, kteří splňují podmínku věku do 40 let. Ovšem pozor, většinový vlastnický podíl musí udržet po dobu udržitelnosti projektu statutární zástupci do 40 let! Udržitelnost projektu je 5 let od podání Žádosti o proplacení výdajů!

 

6. Otázka: Jak dlouho trvá udržitelnost projektu?

Odpověď: udržitelnost projektu trvá 5 let a počítá se od doby podání Žádosti o proplacení výdajů! (dříve bylo od podpisu Dohody).

 

7. Otázka: Jak je to s vlastickými vztahy k nemovistostem v případě budování naučných stezek? Musí žadatel pozemky, po kterých vede naučnou trasu, vlastnit?

Odpověď: žadatel nemusí vlastnit pozemky, po kterých vede naučnou trasu, ale musí mít na všechny pozemky písemný "Souhlas s užíváním pozemku" za účelem realizace naučné trasy. Pokud ale na některém místě instaluje třeba infopanel nebo rozcestník, je nutné na tento cca 1m2 zajistit smlouvu nájemní nebo smlouvu o výpůjčce. Všechny tyto smluvní ujednání musí žadatel doložit při kontrole na místě, tedy až po podání Žádosti o proplacení, kdy se mimo jiné kontrolují vlastnické vztahy k nemovitostem (na nemovitosti ve svém vlastnictví dokládá výpis z katastru nemovitostí). Dále podotýkám, že je vhodné zkonzultovat na příslušném stavebním úřadu, zda na instalaci infopanelu apod., není nutné nějaké opatření stavebního úřadu (např. územní souhlas apod...), ten by totiž musel být předložen již při podání Žádosti o dotaci! Naučná stezka musí vést nadpoloviční většinou své délky mimo lesní pozemky!

 

8. Otázka: V rámci fiche č. 10 bychom chtěli opravit hasičskou zbrojnici, která je ve vlastnictví obce, ale o dotaci bude žádat Sbor dobrovolných hasičů. Jaký je režim podpory a kolik % může nejvíce činit dotace?

Odpověď: režim podpory je v tomto případě "bloková vyjímka", protože objekt není ve vlastnictví žadatele. V tomto případě je možné do projektu zahrnout pouze stavební výdaje, nikoliv vybavení. Veškeré výdaje, které jsou předmětem projektu, musí být investičního charakteru. Jednou ze základních charakteristik blokové vyjímky je tzv. motivační účinek - tzn. projekt by nebyl realizován, kdyby žadatel nezískal dotaci. Maximální míra dotace je i v případě blokové vyjímky 90 %.

 

9. Otázka: V rámci fiche č 12 bychom z části náměstí, které je místní památkou (plocha, na níž je kříž, pomník a lípa republiky), odstranili jehličnany a asfalt, a to bychom nahradili dlažbou, lípou a záhonem trvalek. Jaký je režim podpory?

Odpověď: režim podpory je "nezakládá veřejnou podporu". Jedná se o veřejnou plochu, přístupnou všem obyvatelům obce, oprava veřejného prostranství přímo neznevýhodňuje konkrétní podnikatele nebo skupinu obyvatel, kteří by z toho měli nějaký ekonomický efekt.

 

10. Otázka: Žadatelem bude obec, pro niž není DPH uznatelný výdaj. Znamená to, že maximální výdaje na projekt se počítají bez DPH?

Odpověď: ano, dotace se v případě žadatele - obce počítá z částky bez DPH, tedy z maximální částky způsobilých výdajů, jejíž maximální hodnota ve fichi č. 10 činí 500 tisíc, ve fichi č. 12 činí 300 tisíc a ve fichi č. 4 činí 300 tisíc. Pokud vám bude práce/dodávky dodávat neplátce DPH, pak vám žádné nezpůsobilé výdaje nevzniknou.

 

11. Otázka: Kdy (alespoň přibližně) budeme vědět, zda žádost byla podpořena a  kdy můžeme začít s realizací projektu?

Odpověď: po příjmu projektů (termín 24. - 26. 9. 2012) proběhne administrativní kontrola, v rámci které můžete být ještě vyzváni k doplnění některých informací (cca 27. 9. - 8. 10. 2012), následně zasedne Výběrová komise, která ohodnotí projekty (cca 8. - 15. 10. 2012), poté se sejde Programový výbor, který podle finančních možností MAS určí, které projekty budou podpořeny (cca 15. 10. 2012) a hned následující den po jednání Programového výboru budou žadatelé informováni, zda byl jejich projekt popdpořen či nikoliv. S realizací projektu je možné začít už 1. 11. 2012, aniž byste čekali na podpis Dohody.

 

12. Otázka: Co když zrealizujeme projekt ještě před tím, než dojde k podpisu Dohody?

Odpověď: i to se stává, pak je možné na RO SZIF podepsat Dohodu a rovnou také podat Žádost o proplacení. S realizací projektu se ale nesmí začít dříve, než se projekty zaregistrují na RO SZIF. Konečný termín pro zaregistrování podpořených projektů na RO SZIF je 25.10.2012. Příprava Dohod na RO SZIF trvá poměrně dlouho, cca 3 měsíce.

 

13. Otázka: Je možné v rámci fiche č. 1 kromě pořízení a instalace ohradníků vyřešit přivod vody na pastvinu (položení potrubí a pořízení čerpadla)?

Odpověď: ano, možné to je, ale doporučujeme konzultaci na stavebním úřadu. Domníváme se, že na instalaci ohradníků je nutné doložit již při podání Žádosti o dotaci územní souhlas a na položení potrubí stavební povolení. Dále v souvislosti s přívodem vody záleží, zda zdroj vody je již vyřešený, např. ze stávající studny nebo rybníka, a zda je předmětem dotace skutečně jen pořízení potrubí/hadice a čerpadla.

 

14. Otázka: Je možné v rámci fiche č. 1 pořídit stroje na výrobu sena, konkrétně: obraceč, řádkovač, vyžínač?

Odpověď: ano, ovšem musí se jednat o stroje nové. Tento výdaj zařadíte pod kód 855.

 

15. Otázka: Jsou v rámci fiche č. 1 způsobilé zemní práce? Konrétně se jedná o úpravu terénu pro instalaci naháňky.

Odpověď: ano, v případě pořízení technologie může být poskytnuta dotace i na odbornou instalaci této technologie, mimo zaškolení pracovníků. Kód pro výdaje typu ohradníky, naháňka, napajedla apod. je 855.

 

16. Otázka: Pokud naučná stezka, kterou chceme podat v opatření č. 6, vede na území Středočeského i Jihočeského kraje, od kterého AOPK máme předložit tu povinnou přílohu č. 9 - souhlasné stanovisko MŽP?

Odpověď: musíte předložit souhlasné stanovisko od obou institucí AOPK pro Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích a AOPK pro Středočeský kraj se sídlem v Praze.

 

17. Otázka: Je možné realizovat výběrové řízení ještě před podáním Žádosti o dotaci?

Odpověď: ano, je to možné, ale smlouva s dodavatelem musí být podepsána až po registraci projektu na RO SZIF.

 

18. Otázka: Ve formuláři žádosti o dotaci je pro fichi č. 1 na straně D2 Monitorovací indikátory uveden indikátor s názvem "plochy ttp se sklizní sena"  a indikátor "podpořené projekty v obcích do 500 obyv" - co zde vyplňuji?

Odpověď: pokud není předmětem vašeho projektu oprava či výstavba seníku, tak u indikátoru s názvem "plochy ttp se sklizní sena"  vyplníte 0. U indikátoru s názvem "podpořené projekty v obcích do 500 obyv" - pokud je váš projekt realizován v obci do 500 obyv (nepočítá se počet obyvatel místní části/osady, ale celé obce, pod kterou místní část/osada patří), tak zde uvedete 1.

 

19. Otázka: Mám dotaz k preferenčnímu kritériu č. 9 u fiche č. 1. Pokud zakládám pastevní areál se zatížením do 0,49 DJ/ha, musím toto číslo zachovat po dobu udržitelnosti projektu, tzn. následujících 5 let od podání Žádosti o proplacení nebo je možné ho měnit - navýšit/ponížit?

Odpověď:  tento indikátor je možné v následujících letech navyšovat, tzn. není nutné ho po dobu udržitelnosti projektu držet. Není možné ho ponížit.

 

20. Otázka: Je možné převést zemědělskou činnost na syna nebo dceru po podání žádosti o dotaci z PRV - Fiche č. I.1.1. - Využití TTP, dříve než skončí pětileté období udržitelnosti?

Odpověď: ano, ale lze převést zemědělskou činnost jako celek, nikoliv jen část činnosti (př. nelze předat jen pastevní areál).

 

21. Otázka: Jsme právnická osoba - s.r.o., kde jsme dva jednatelé, jednomu z nás je 36 a druhému 40, většinový vlastnický podíl má mladší z nás. Definice mladého zemědělce je do 40ti let věku včetně? Je možné v době udržitelnosti převést většinový podíl na staršího spoluvlastníka, když požadujeme vyšší míru dotace na mladého zemědělce?

Odpověď: požadujete-li vyšší míru dotace na mladého zemědělce jako právnická osoba, pak v době podání Žádosti o dotaci musí být statutární zástupce ve věku DO 40 let a tento zástupce musí mít také na základním jmění více než 50 %. A ještě všechny tyto podmínky musí právnická osoba udržet po celou dobu udržitelnosti projektu (tedy po dobu 5 let od podání Žádosti o proplacení), takže o dotaci může žádat právnická osoba, jejíž statutární zástupce je ke dni podání Žádosti o dotaci nejvíce 34letý (započítáváme také dobu na realizaci projektu - podání Žádosti o proplacení + 5 dalších let udržitelnosti), pokud se tedy v době udržitelnosti projektu nevymění za mladšího.