Dotazy a odpovědi k Výzvě 2011/VYZ-II

1. Otázka: Co je bilanční suma? 

Odpověď: Jde o sumu všech aktiv, která  představují v účetnictví všechno, co účetní jednotka vlastní a v budoucnu jí to přinese ekonomický prospěch (tj. například majetek, zásoby, peníze, licence, ...). Opakem aktiv jsou pasiva, která představují závazky, vklady vlastníků do společnosti, zisky (ztráty) minulých let a výsledek hospodaření běžného roku. Aktiva a pasiva jsou zobrazena ve finančním výkazu, který se nazývá rozvaha.
 
 
 2. Otázka: Je možné v rámci této Fiche 6  Území zpřístuoněné účastníkům cestovního ruchu (opatření III.1.3.1.) budovat tematicky zaměřené cyklostezky? A pokud nechce žadatel přímo budovat novou tematickou trasu, ale využít stávající s tím, že předmětem projektu je pouze pořízení textů na infotabule a ozelenění některých tras?
 
Odpověď: Ano, v rámci opatření III.1.3.1. je možné budování tematicky zaměřených cyklostezek. Ano, to je tké možné, jedná se o obnovu stezky.
 
 
 3. Otázka: Kdy je nutné si zařídit k Žádosti o dotaci v rámci fiche 9 Podnikání v cestovním ruchu Živnostenský list na podnikání v cestovním ruchu?
 
Odpověď: Žadatel musí být ke dni registrace Žádosti o dotaci na RO SZIF podnikatelem v oblasti cestovního ruchu. MAS může tuto skutečnost ověřit z dat uvedených v žádosti (IČ žadatele). SZIF kontroluje tuto skutečnost ve výpisu z registru ekonomických subjektů, který mají k dispozici a žadatel ho tudíž nemusí předkládat.

 

4. Otázka: Kdo uděluje stanovisko MŽP - přílohu k fichi 6 Území zpřístupněné účastníkům cestovního ruchu?,

Odpověď: Toto stanovisko vystavuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - konkrétně pan Ing. Šiška Petr, lesník, pracoviště České Budějovice (386 110 720, petr.siska@nature.cz) nebo pan Mgr. Spilka Josef, dokumentace, středisko Praha (251 101 675, josef.spilka@nature.cz), popř. Ing. Albrecht Josef, vedoucí střediska České Budějovice (386 110 717, josef.albrecht@nature.cz). K vyplnění tohoto stanoviska je potřeba předložit i vyplněnou Žádost o dotaci a mapu s vyznačením lokalizace předmětu projektu v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků a měřítko mapy.

 

5. Otázka: Jak se použije v případě využití části objektu, který je předmětem projektu pro jiné účely než jsou cíle a účel Fiche č. 9 tento vzorec (v/(v+x)*y=z?

Odpověď: Nemáme uvedeny žádné konkrétní sumy, takže jen pro příklad: Y = náklady na oplocení = 100 000 Kč, V = podlahová plocha ubytovacího zařízení =  35 m2 , X = podlahová plocha bytu majitele = 85 m.
Z = (35/(35+85)) * 100 000, Z = 35/120 * 100 000, Z = 29 167 (místo celých 100 000 si může žadatel nárokovat jen 29 167 Kč)