Dotazy a odpovědi k Výzvě 2011/I

1. Otázka: Do jaké Fiche spadá založení půjčovny kol? Lze pořídit z dotace do této půjčovny kola, vozíky za kola pro děti, ...?

Odpověď: Jedná se o Fichi 9 - III.1.3. Podnikání v cestovním ruchu (Opatření III.1.3.2 - Ubytování, sport), lze bez limitu, musí být nakoupeny jako nové.
 
 
2. Otázka: Do jaké Fiche spadá zřízení FIT centra v pronajatých prostorách? Lze pořídit z dotace do Fit centra stroje na cvičení?
 
Odpověď: Jedná se o Fichi 8 - III.1.2. Podnikatelské aktivity nezemědělců (Opatření III.1.2  - Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje (pokud fit centrum nebude v rámci ubytovacího zařízení)), režim de minimis, lze bez limitu.
 
 
3. Otázka: Co znamená v nezpůsobilých výdajích prosté nahrazení investice?
 
Odpověď: Prosté nahrazení investice je nahrazení určitého stroje či zařízení naprosto stejným, se stejnými technickými parametry. Pořízení stroje či zařízení s lepšími technickými parametry, již není prosté nahrazení investice.
 
 
4. Otázka: Musí být u Fiche 11 použita i vedlejší opatření 1 a 2? Nebo lze jen daný objekt vybavit bez následného pořádání vzdělávacích a informačních akcí?
 
Odpověď: Vedlejší opatření nemusí být použita. Žadatel může v žádosti použit jen režim podpory hlavního opatření.
 
 
5. Otázka: Může být nájemní smlouva pouze na část pozemku?
 
Odpověď: Ano, je třeba však přesně specifikovat předmět nájmu v nájemní smlouvě, případně příloze nájemní smlouvy.
 
 
6. Otázka: Může být projekt, který vyžaduje stavební povolení, přijat, nebude-li stavební povolení pravomocné?
 
Odpověď: Při podání žádosti musí být platné stavební povolení, právní moc může být vyznačena dodatečně, ale datum nabytí právní moci musí být před, nebo nejpozději v den podání žádosti.
 
 
7. Otázka: Jak doložit doklad o volbě vedení spolku ne starší než 3 měsíce, když nová volba proběhne dříve, než potřebujeme daný doklad? Jak je to s povinnou přílohou 2 „Osvědčení právního statutu včetně dokladu o osobách oprávněným jednat jménem žadatele (např. statut a jednací řád, volba statutárních zástupců apod.), které je v souladu s definicí příjemce dotace a není starší než 3 měsíce k datu podání žádosti na MAS, v případě svazků obcí ne starší než 1. 1. 2007 - prostá kopie. Je-li osvědčením právního statutu žadatele výpis z živnostenského či obchodního rejstříku nebo výpis z evidence zemědělského podnikatele nebo je-li žadatelem obec, osvědčení právního statutu se nepředkládá“?
 
Odpověď: Osvědčení právního statutu obec, podnikatel a zemědělec nepředkládá. MAS ověřuji jeho existenci v databázi na internetu. Podmínka maximálního stáří 3 měsíců se vztahuje pouze na samotné osvědčení právního statutu. Pokud si MAS nestanovila osvědčení právního statutu u podnikatelů, zemědělců a obcí jako povinnou přílohu k ŽoD, pak kontrola splnění definice příjemce dotace zůstane až na SZIFu. MAS si může ověřit splnění definice příjemce dotace na internetu, ale tyto informace mají pouze informativní charakter a nemají charakter úřední listiny.
 
               
8. Otázka: V metodice u Fiche 11 jsou u vedlejších opatření kódy způsobilých výdajů, jejichž obsah je stejný, ale každý kód patří k jinému vedlejšímu opatření (III.3.1. - Vzdělávání a informace a I.3.1. - Další odborné vzdělávání a informační činnost)  jaké jsou mezi nimi rozdíly?
 
Odpověď: Kódy v rámci I.3.1 slouží pro zemědělce, lesní hospodáře, zpracovatele nebo výzkumné, vzdělávací poradenské instituce v zemědělství, potravinářství a lesnictví. Kódy v rámci III.3.1 slouží pro hospodářské subjekty působící v oblastech osy III.
 
 
9. Otázka: Je možné v rámci této Fiche 11 zorganizovat kurzy na školení v oblasti marketingu, účetnictví, finančnictví - investování peněz, fondy apod...?
 
Odpověď: Ne, viz kritérium přijatelnosti: „Projekt nezahrnuje instruktážní kurzy a vzdělávání, které jsou součástí běžných vzdělávacích programů nebo systémů na středoškolské nebo vyšší úrovni.“