Dotazy a odpovědi k Výzvám 2008/VYZ-I - 2010/VYZ-II

1. Otázka: Je možné, aby podnikatel realizoval svůj projekt na území MAS a měl přitom sídlo MIMO území MAS?

Odpověď: Ano, je to možné - za předpokladu, že žadatel splní podmínky příslušné Fiche.

 

2. Otázka: Je možné, aby žadatel rozdělil v rámci svého projektu stavební práce na "pokrývačské práce" a "podlahářské práce" s tím, že se jedná o specializované firmy (a jejich náklady při součtu tvoří více jak 500 000Kč) a vyhnul se tak výběrovému řízení?! Je povinnost součtu všech prací? Co když neexistuje firma, která udělá zároveň ozelenění a zároveň k tomu nepostaví čekárnu a nevyrobí truhlářsky lavičky? Jak se to řeší? Jaká částka je směrodatná pro výběrové řízení?

Odpověď: Rozdělením stavebních prací v rámci jednoho projektu se nelze vyhnout zadávacímu řízení. Pokud by žadatel rozdělil stavební práce na „pokrývačské“ a „podlahářské“ s tím, že každý druh práce vykoná jiná firma (a jejich náklady při součtu tvoří více jak 500 000 Kč), musel by vypsat zadávací řízení na oba druhy práce. Podrobnosti najdete v  obecné části Pravidel MAS a v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud jde o stavební práce, je třeba je brát jako jednu zakázku. Není ale podmínkou mít jedno zadávací řízení – je možné rozdělit je na více částí, které ale všechny budou mít náležitosti jako kdyby hodnota byla nad 500 000 Kč.

 

3. Otázka: Je možné, aby prostřednictvím MAS žádal o dotaci zahraniční podnikatel (statutární zástupce  firmy je cizinec), který má v ČR firmu a projekt by byl realizován na území MAS? Pokud je to možné, musí předkládat nějaké doklady navíc? Jak je to s úředně ověřovanými doklady a např. doklady typu výpis z rejstříku trestů?

Odpověď:  Pokud je žadatelem fyzická osoba je nutné, aby měla trvalé bydliště na území ČR.. Pokud je žadatelem právnická osoba je nutné, aby měla sídlo na území ČR a byla založena v souladu s českými zákony – u právnické osoby tedy není směrodatné, zda statutární zástupce je cizinec. Samozřejmě žadatel musí splňovat definici příjemce dotace podle příslušné Fiche.

 

4. Otázka: Jak se posuzuje územní souhlas (nejedná se o stavební povolení ani ohlášení stavby) – co je k němu třeba dokládat? V Pravidlech se s touto variantou moc nepočítá. Při kontrole to považuji za „Jiné opatření stavebního úřadu, na jehož základě lze projekt realizovat“, není však již uvedeno, zda je k němu vyžadována nějaká další dokumentace. Je k tomu třeba dokládat ještě nějakou projektovou dokumentaci?

Odpověď: Ano, územní souhlas se vydává na základě Oznámení o záměru, ke kterému je nutné připojit jednoduchý technický popis projektu s příslušnými výkresy, proto by žadatel měl také toto
doložit na MAS.

 

5. Otázka: Máme-li výběrové řízení už hotové a až nyní podáváme žádost o dotaci na MAS, musíme dělat nové VŘ po začátku realizace projektu, když si do rozpočtu projektu nezahrnujeme náklady na výběrové řízení?

Odpověď: Pokud máte uchovány podklady pro dané výběrové řízení, jeho průběh a výsledek koresponduje s Pravidly (viz Metodické pokyny v Dokumentech ke stažení), není nutné provádět znovu výběrové řízení po registraci projektu na RO SZIF. Pozor na projekty zakládající veřejnou podporu (tzn. projekty podnikatelského charakteru) – uzavřít smlouvu s dodavatelem nebo vystavit objednávku lze nejdříve ke dni vystavení potvrzení o zaregistrování Žádosti o dotaci.

 

6. Otázka: Co když se stane, že 2 ze 3 obdržených nabídek ve výběrovém řízení jsou si rovnocenné - stejná nabídková cena, která byla jediným výběrovým kritériem. Jak se nyní určí vítěz výběrového řízení? V nabídkách byly uvedeny také reference uchazečů, mohl by vítěz být určen s přihlédnutím k referencím?

Odpověď: Reference nemohou být jako hodnotící kritérium použity. Pokud by je žadatel použil, jednalo by se o porušení Pravidel a byla by ukončena administrace projektu. Doporučujeme zadávací řízení zrušit a provést nové, kde již zadavatel zařadí do zadávací dokumentace (výzvy) i další hodnotící kritéria.

 

7. Otázka: Chtěl bych žádat o dotaci na rekonstrukci střechy v objektu, který slouží jako sklad obilovin a jsem zemědělský podnikatel. Nicméně daný objekt je ve spoluvlastnictví 4 fyzických osob (jedním z nich jsem já). Stačí pro řádnou realizaci projektu pouze písemný souhlas ostatních spoluvlastníků? 

Odpověď: Ano, stačí písemný souhlas ostatních spoluvlastníků.

 

8. Otázka: Čestné prohlášení "de minimis/Český přechodný rámec" se týká všech opatření v rámci projektů, které zakládají veřejnou podporou?

Odpověď: Povinnost předložit čestné prohlášení k „de minimis/Český přechodný rámec“ mají všichni žadatelé, kteří čerpají podporu v režimu „de minimis“, tzn. využívají kódy způsobilých výdajů z Fichí, které obsahují jako hlavní nebo vedlejší opatření/podopatření I.1.2.1., I.1.2.2., I.1.1.2.3., III.2.2. a III.3.1. Veřejná podpora není v tomto případě podstatná.

 

9. Otázka: Vlastním budovu, ale pozemek pod budovou patří státu. Je problém při vyřizování dotace, že tento pozemek pod budovou nevlastním?

Odpověď: Příjemce dotace musí mít prokazatelně uspořádány vlastnické/nájemní vztahy k nemovitostem, které se týkají předmětu projektu a to nejméně na 5 let od podpisu Dohody. V případě, že žadatel pozemek nevlastní, musí doložit, jak je upraven smluvní vztah o užívání pozemku mezi žadatelem a vlastníkem (dokládá se při kontrole na místě po podání Žádosti o proplacení).