4. Výzva OPZ

Výzva č. 4 - Poskytování sociálních služeb a poradenství

MAS Krajina srdce II.

 

Prioritní osa

2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita

2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Specifický cíl

2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena

03_16_047

Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Číslo výzvy MAS

752/03_16_047/16_01_153

Název výzvy MAS

Poskytování sociálních služeb a poradenství MAS Krajina srdce II.

Druh výzvy MAS

Kolová

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS

Otevřená

Datum vyhlášení výzvy MAS

1 . 11. 2018

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

1 . 11. 2018, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

1 . 11. 2018, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

1. 12. 2018, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31. 12. 2022

Aktuální pravidla naleznete v elektronické podobě na webových stránkách www.esfcr.cz.

Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (aktualizace pravidel s účinností od 1. 11. 2018!)

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767

Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (aktualizace pravidel s účinností od 1. 11. 2018!):
 
Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: