3. Výzva OPZ

Výzva č. 3 - Poskytování sociálních služeb a poradenství

 

Prioritní osa

2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita

2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Specifický cíl

2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena

03_16_047

Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena

Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Číslo výzvy MAS

648/03_16_047/16_01_153

Název výzvy MAS

Poskytování sociálních služeb a poradenství MAS Krajina srdce

Druh výzvy MAS

Kolová

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS

Otevřená

Datum vyhlášení výzvy MAS

20.8.2018, 4:00

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

20.8.2018., 4:00

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

20.8.2018, 4:00

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

31.10.2018, 12:00

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36 měsíců

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

31.12.2022

Výzva - Poskytování sociálních služeb a poradenství

Příloha č. 1 Hodnocení a výběr projektů

Příloha č. 2 Etický kodex

Příloha č. 3 Stanovy MAS Krajina srdce

Příloha č. 4 Jednací a volební řád MAS Krajina srdce

Příloha č. 5 Vyrovnávací platba

Příloha č. 6 Údaje o sociální službě

Příloha č. 7 Pomůcka k vyplnění příloha č.  6

Příloha č. 8 Přehled čerpání vyrovnávací platby

Příloha č. 9 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 10 Podporované cílové skupiny

Pozvánka na seminář

Prezentace 1. část

Prezentace 2. část

 

Aktuální pravidla naleznete v elektronické podobě na webových stránkách www.esfcr.cz.

Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost : 

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767

 
Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady: 
 
Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na: