Integrovaná strategie území 2014-2020 (SCLLD)

Dokumenty související s Integrovanou strategií území 2014 - 2020

 

 

 • 3. Výzva PRV

  III. Výzva PRV MAS Krajina srdce, z.s. se připravuje! ! !

  Vážení potencionální žadatelé,

  k vyhlášení již III. Výzvy PRV MAS Krajina srdce, z.s. by mělo dojít v průběhu měsíce ledna 2019.

  Pro vyplnění a registraci Žádosti o dotaci a příloh je NUTNÉ mít zřízený účet na Portálu farmáře! Pokyny pro zřízení účtu naleznete níže v souborech (Informace k přístupu do Portálu farmáře).

  Fiche, které budou předmětem Výzvy III./2018 naleznete níže v souborech ke stažení. Pro splění podmínek pro poskytnutí dotace je nutné mimo jiné dosáhnout alespoň minimálního počtu bodů naplněním Preferenčních kritérií, která jsou součástí Fiche.

  Více informací budeme postupně vkládat na web, nebo je možné nás kontaktovat telefonicky či emailem, rádí Vám poskytneme další informace.

  Výzva bude vyhlášena na tyto Fiche:

  • Fiche 2 Zpracování zeměděkských komodit (článek 17,1b) Pravidel 19.2.1)
  • Fiche 3 Lesní infrastruktura (článek 17,1c) Pravidel 19.2.1)
  • Fiche 4 Nezemědělské podnikání (článek 19,1b) Pravidel 19.2.1)
  • Fiche 6 Lesní relax (článek 25 Pravidel 19.2.1)

  Žádost o dotaci je nutné vygenerovat z vlastního účtu zřízeného na Portálu Farmáře! (Návod pro zřízení účtu a stažení ŽoD je ke stažení níže v souborech)

  Je nutné splnit minimální počet bodů preferenčních kritérií - k nahlednutí ve Fichích, dále jsou součástí formuláře ŽoD.

  Veškeré podmínky jsou uvedeny v Pravidlech 19.2.1

   

  Fiche 2 Zpracování zemědělských komodit

  • Podpora:

  V případě zpracování zemědělských produktů kdy výstupem je produkt NEspadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU je dotace pro střední podniky 35% výdajů, ze kterých je stanovena dotace, 45% pro mikro a malé podniky. V případě, kdy výstupem je produkt spadající pod přílohu I Smlouvy o fungování EU činí dotace 50%.

  • Definice žadatele:

  Zemědělský podnikatel, výrobce potravin a surovin určených pro lidskou spotřebu, výrobce krmiv, jiný subjekt ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.

  • Oblasti podpory:

  Hmotné a nehmotné investice , které se týkají zpracování zemědělksých produktů a jejich uvádění na trh - investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků a investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou také investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů, investice související s uváděním na trh (včetně investic do marketingu) a investic do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.

   

  Fiche 3 Lesní infrastruktura

  • Podpora:

  90%

  • Definice žadatele:

  Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo výpujčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, VŠ se školním lesním podnikem, SŠ nebo učiliště se školním polesím, obcemi, právnické osoby zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí. Držitelem lesa se rozumí osoba, která v předmětném lese hospodaří (je vlastníkem lesa nebo osobou, která má práva a povinnosti vlastníka lesa dle lesního zákona).

  • Oblasti podpory:

  Dotaci lze poskytnout na výstavbu lesních cest 1L a 2L a rekonstrukci lesních cest (1L a 2L), lesních svážnic (3L) a technologických linek (4L) na lesní cesty 1L a 2L, včetně souvisejících objektů (mosty, propustky, hospodářské propustky, brody, opěrné a zárubní zdi, lesní sklady) a vybavení lesních cest (bezpečnostní zařízení, dopravní značky), nezbytné vyvolané investice (např. přeložky inženýrských sítí, úpravy staveb dopravní infrastruktury apod.) ve vlastnictví žadatele i třetích osob (např. správců technické dopravní infrastruktury apod.), projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu, nákup pozemku.

   

  Fiche 4 Nezemědělské podnikání

  • Podpora:

  25% pro velké podniky, 35% pro střední podniky, 45% pro malé podniky

  • Definice žadatele:

  Podnikatelské subjekty (FO a PO). Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).

  (Zpracovatelský průmysl s vyjímkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken, dále s vyjímkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva)

  (Stavebnictví s vyjímkou skupiny 41.1 Developerská činnost)

  (Velkoobchod a maloobchod; orpavy a údržba motorových vozidel s vyjjímkou oddílu 46 a skupiny 47.3. Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovanýchc prodejnách)

  (Ubytování, stravování a pohostinství)

  (Informační a komunikační činnosti s vyjímkou oddílů 60 a 61)

  (Profesní, vědecké a technické činnosti s vyjímkou oddílu 70)

  N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s vyjímkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), 

  N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balící činnosti)

  P 85.59 (Ostatní vzdělání j. n.)

  R 93  (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti)

  S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní spotřebu a převážně pro domácnost), S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb)

  • Oblasti podpory: 

  Stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny, kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) či malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sporotviště a příslušné zázemí), pořízení strojů a technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezmědělskou činnost (nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1 bez podkategorie G, vybavení hardware, software) v souvislosti s projektem (včetně montáže a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání). doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na vástavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně) - tvoří maximálně 30% projektu, nákup nemovitosti.

   

  Fiche 6 Lesní relax

  • Podpora:

  100%

  • Definice žadatele:

  Vlastník, nájemce, pachtýř nebo výpujčitel PUPFL, sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo výpujčitelů PUPFL.

  • Oblasti podpory:

  Opatření k posílení rekreační funkce lesa, značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 metrů), značení významných přirodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků, opatření k usměrňování návštěvnosti území, zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory, opatření k údržbě lesního prostředí, zařízení k odkládání odpadků, opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa (mostky, lávky, zábradlí, stupně), nákup pozemku.

   

   

  Přílohy předkládáné při podání ŽoD na MAS

  • V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak ke dni podání ŽoD na MAS platný a ke dni předložení přílohy na MAS pravomocný odpovídající právní akt stavebního úřadu
  • V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak stavebním úřadem ověřená projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími předpisy
  • Půdorys stavby/půdorys dispozice technologie v odpovídajícím měřítku s vyznačením rozměrů stavby/technologie k projektu/části projektu, pokud není přílohou projektová dokumentace předkládaná k řízení stavebního úřadu
  • Katastrální mapa s vyznačením lokalizace předmětu projektu (netýká se mobilních strojů) v odpovídajícím měřítku, ze které budou patrná čísla pozemků, hranice pozemků, název katastrálního území a měřítko mapy (není-li součástí projektové dokumentace)
  • Formuláře pro posouzení finančního zdraví žadatele, u něhož je prokázání vyžadováno. (formulář lze stáhnout na PF)
  • Pokud žadatel uplatňuje nárok na vyšší míru dotace nebo se jedná o žadatele, který musí pro splnění definice spadat do určité kategorie podniku podle velikosti nebo žádá v režimu de minimis – Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků podle velikosti
  • V případě nákupu nemovitosti jako výdaje, ze kterého je stanovena dotace, znalecký posudek, ne starší než 6 měsíců před podáním Žádosti o dotaci na MAS
  • Přílohy stanovené MAS (nepovinné) - dle Fichí:

  Fiche 2 Zpracování zemědělských komodit - MAS nevyžaduje další povinné přílohy

  Fiche 3 Lesní infrastruktura - Turistická mapa s vyznačením místa realizace projektu a návaznosti na stávající turistickou infrastrukturu v lesích

  Fiche 4 Nezemědělské podnikání - MAS nevyžaduje další povinné přílohy

  Fiche 6 Lesní relax - Turistická mapa s vyznačením místa realizace projektu a návaznosti na stávající turistickou infrastrukturu v lesích

   

  Přílohy předkládáné po zaregistrování ŽoD na RO SZIF

  • Dokumentace k výběrovému řízení
  • Aktualizovaný formulář Žádosti o dotaci

   

  Přílohy předkládáné při podpisu Dohody

  • Potvrezní finančního úřadu o bezdlužnosti
  • Čestné prohlášení k de minimis (předkládají žadatelé, kteří žádají o podporu v tomto režimu - Fiche 4, nebo musí spadat do určité kategorie podniku)

   

  Přílohy předkládáné při podání Žádosti o platbu

  • Oprávnění k provozování činnosti, která je předmětem projektu
  • Doklad o vedení (popř. zřízení) bankovního účtu ve vlastnictví příjmce, na který bude dotace poskytnuta
  • Účetní/daňové doklady související s realizací projektu
  • Doklad o uhrazení závazku dodavateli
  • V případě nákupu strojů a technologií nad 100 000 Kč/kus nebo komplet bez DPH doklad o posouzení shody - ES prohlášení o shodě, technický průkaz nebo technické osvědčení
  • V případě, že projekt/část projektu podléhá řízení stavebního úřadu, pak kolaudační souhlas se změnou užívání stavby, povolení ke zkušebnímu provozu, nebo povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením
  • V případě, že projekt/část projektu podléhá sřízení stavebního úřadu a v průběhu realizace projektu došlo ke změnám oproti původní dokumentaci, pak dokumentace skutečného provedení  stavby ověřená stavebním úřadem
  • Soupisky účetních/daňových dokladů k výdajům, ze kterých je stanovena dotace (je součástí formuláře Žádosti o platbu)
  • Potvrzení finančního přadu o bezdlužnosti
  • Cenový marketing v případě, že je požadován, včetně písemné smlouvy nebo objednávky s vybraným dodavatelem
  • Dodatek/dodatky ke smlouvě s dodavatelem na zakázky k projektu
  • V případě zahrnutí stavebních prací do celkových výdajů, ze kterých je stanovena dotace, soupis stavebních prací s výkazem výměr a položkový rozpočet rozdělený dle kódů výdajů
  • Fotodokumentace předmětu dotace pořízená v místě realizace včetně fotozáznamu výrobního nebo evidenčního čísla v odpovídající kvalitě
  • Kupní smlouva  v případě nákupu nemovitosti, ne starší než datum podání ŽoD na MAS
  • Prohlášení o zařazení do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků

   

  Přílohy předkládáné po proplacení projektu

  • Monitorovací zpráva (každoročně do 31.7. po celou dobu lhůty vázanosti projektu na účel)
 • 4. Výzva OPZ

  Výzva č. 4 - Poskytování sociálních služeb a poradenství

  MAS Krajina srdce II.

   

  Prioritní osa

  2 Sociální začleňování a boj s chudobou

  Investiční priorita

  2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

  Specifický cíl

  2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

  Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena

  03_16_047

  Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena

  Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

  Číslo výzvy MAS

  752/03_16_047/16_01_153

  Název výzvy MAS

  Poskytování sociálních služeb a poradenství MAS Krajina srdce II.

  Druh výzvy MAS

  Kolová

  Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS

  Otevřená

  Datum vyhlášení výzvy MAS

  1 . 11. 2018

  Datum zpřístupnění žádosti o podporu

  1 . 11. 2018, 4:00 hodin

  Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

  1 . 11. 2018, 4:00 hodin

  Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

  1. 12. 2018, 12:00 hodin

  Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

  36 měsíců

  Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

  31. 12. 2022

  Aktuální pravidla naleznete v elektronické podobě na webových stránkách www.esfcr.cz.

  Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (aktualizace pravidel s účinností od 1. 11. 2018!)

  https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767

  Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady (aktualizace pravidel s účinností od 1. 11. 2018!):
   
  Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na:
 • 3. Výzva OPZ

  Výzva č. 3 - Poskytování sociálních služeb a poradenství

   

  Prioritní osa

  2 Sociální začleňování a boj s chudobou

  Investiční priorita

  2.3 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje

  Specifický cíl

  2.3.1 Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

  Číslo výzvy, do které je výzva MAS zařazena

  03_16_047

  Název výzvy, do které je výzva MAS zařazena

  Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje

  Číslo výzvy MAS

  648/03_16_047/16_01_153

  Název výzvy MAS

  Poskytování sociálních služeb a poradenství MAS Krajina srdce

  Druh výzvy MAS

  Kolová

  Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS

  Otevřená

  Datum vyhlášení výzvy MAS

  20.8.2018, 4:00

  Datum zpřístupnění žádosti o podporu

  20.8.2018., 4:00

  Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

  20.8.2018, 4:00

  Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

  31.10.2018, 12:00

  Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

  36 měsíců

  Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

  31.12.2022

  Výzva - Poskytování sociálních služeb a poradenství

  Příloha č. 1 Hodnocení a výběr projektů

  Příloha č. 2 Etický kodex

  Příloha č. 3 Stanovy MAS Krajina srdce

  Příloha č. 4 Jednací a volební řád MAS Krajina srdce

  Příloha č. 5 Vyrovnávací platba

  Příloha č. 6 Údaje o sociální službě

  Příloha č. 7 Pomůcka k vyplnění příloha č.  6

  Příloha č. 8 Přehled čerpání vyrovnávací platby

  Příloha č. 9 Popis podporovaných aktivit

  Příloha č. 10 Podporované cílové skupiny

  Pozvánka na seminář

  Prezentace 1. část

  Prezentace 2. část

   

  Aktuální pravidla naleznete v elektronické podobě na webových stránkách www.esfcr.cz.

  Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost : 

  https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767

   
  Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty se skutečně vzniklými výdaji a případně také s nepřímými náklady: 
   
  Řídicí orgán je oprávněn pravidla v průběhu této výzvy MAS i během realizace projektů podpořených v rámci této výzvy aktualizovat. Aktuální verze těchto dokumentů jsou vždy k dispozici na:
 • Výzva II./2018 PRV

  Výzva II./2018 PRV MAS Krajina srdce, z.s. UKONČENA!

  UPOZORŇUJEME ŽADATELE NA CHYBU V PREFERENČNÍM KRITÉRIU "FINANČNÍ NÁROČNOST PROJEKTU"! Body v tomto případě budou přiděleny dle VÝŠE POŽADOVANÉ DOTACE!

  Termíny II. Výzvy:

  • Vyhlášení výzvy: 29.6.2018
  • Příjem ŽoD na MAS od do: 16.7. - 30.7.2018
  • Registrace ŽoD na RO SZIF: 31.8.2018

  Vyhlášené Fiche:

  • Fiche 1 Zemědělské podnikání (alokace 606 147,-)

  Oblasti podpory:

  Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci. Podporovány budou též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu a investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku.

  Podpora:

  50%

  • Fiche 2 Zpracování zemědělských komodit (alokace 1 500 000,-)

  Oblasti podpory:

  Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Způsobilé výdaje jsou investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch, pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů) a investic souvisejících se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování. Způsobilé jsou rovněž investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů, investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu) a investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.

  Podpora:

  35, 45, 50 %

  • Fiche 3 lesní infrastruktura (alokace 10 000 000,-)

  Oblasti podpory:

  Podpora zahrnuje hmotné nebo nehmotné investice, které souvisejí s rekonstrukcí a budováním lesnické infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Kromě rekonstrukce a výstavby lesních cest bude podporována i obnova či nová výstavba souvisejících objektů a technického vybavení.

  Podpora:

  90 %

  • Fiche 4 Nezemědělské podnikání (alokace 4 035 619,-)

  Oblasti podpory:

  Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE):

  C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva), F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost), G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách), I (Ubytování, stravování a pohostinství), J (Informační a komunikační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61), M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70), N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby), N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1), N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti), N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav), N 82.92 (Balicí činnosti), P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.), R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti), S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost) a S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb);

  Podpora:

  25, 35, 45 % (dle velikosti podniku)

  • Fiche 6 Lesní relax (alokace 812 000,-)

  Oblasti podpory:

  Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.

  Podpora:

  100 %

   

  Žádost o dotaci je nutné vygenerovat z vlastního účtu zřízeného na Portálu Farmáře! (Návod pro zřízení účtu a stažení ŽoD je ke stažení níže v souborech)

  Je nutné splnit minimální počet bodů preferenčních kritérií - k nahlednutí ve Fichích, dále jsou součástí formuláře ŽoD.

  Veškeré podmínky jsou uvedeny v Pravidlech 19.2.1.

   

  Další potřebné dokumenty:

  Odkaz na pravidla Publicity:

  https://www.szif.cz/cs/prv2014-pravidla

  Odkaz na posuzování Finančního zdraví:

  https://www.szif.cz/cs/prv2014-fin_zdravi#

  Odkaz na podmínky pro zadávání veřejných zakázek:

  https://www.szif.cz/cs/prv2014-verejne-zakazky

   

  UPOZORŇUJEME ŽADATELE NA NEGARANTOVANOU DOBU PROVOZU PORTÁLU FARMÁŘE (o víkendech a pracovních dnech od 18-8hod)!!! V tuto dobu nemusí být PF plně fukční!

   

   

  V případě nejasností nás kontaktujte na maskrajinasrdce@seznam.cz.

 • Sehrávky

 • Pracovní skupiny

 • Výzvy IROP

  Aktuální informace k IROP jsou k nalezení zde.

  Obecná pravidla a výzvy pro integrované projekty CLLD

  Pro všechny projekty v rámci IROP platí Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, tato pravidla naleznete zde.