Z cest za poznáním - II. díl: MAS BRAMA BESKIDU, Polsko

Měkké projekty MAS BRAMA BESKIDU...

Ve dnech 30. 11. – 4. 12. 2009 jsem se zúčastnil výjezdního semináře „Středoevropské cesty k živému venkovu“ za poznáním místních akčních skupin na Slovensku a v Polsku, který s podporou Programu obnovy venkova Královehradeckého kraje zorganizovala MAS Nad Orlicí.

Polské město Staré Sonču je město s bohatou historií a také s výraznou křesťanskou tradicí. Náměstí je dlážděno kameny omletými horskou řekou, střechy historických domů již nekryjí dřevěné došky ale plech. Nachází se zde starobylý klášter, na lukách v jeho těsné blízkosti byla papežem Janem Pavlem II. svatořečena sv. Kinga Polská. Přímo v prostorách pod zastřešeným venkovním oltářem, z pod kterého vytéká umělá bystřina, se nachází malé muzeum „největšího Poláka všech dob“. Ve skleněných vitrínách lze zhlédnout kromě papežových spisů, mešních rouch i jeho lyžařskou výstroj včetně lyží a také svetr, pevné boty a hůl, se kterou vyrážel na horské túry.

Ve Starém Sonču sídlí místní akční skupina BRAMA BESKIDU, její území je tvořeno třemi gminami (což je co do velikosti území obdoba našich obcí s pověřenou působností, ovšem jejich pravomoci jsou na úrovni samosprávného systému, který je u nás praktikován na úrovni každé samostatné obce), ve kterých na území 166 km2 žije téměř 34 000 obyvatel. Tato MAS zatím neměla možnost realizovat leadrovské projekty v rámci osy IV. Programu rozvoje venkova, protože proces výběru MAS v Polsku se opozdil a to i přesto, že již běží třetí rok sedmiletého programovacího období EU, které skončí v roce 2013.

Zlepšit vztahy mezi lidmi

Manažer Jacek Lelek charakterizoval dva základní cíle Strategické plánu Leader své MAS lapidárně: “Jde nám o zlepšení kvality života našich obyvatel a o rozvoj cestovního ruchu v naší oblasti.“ V rámci cestovního ruchu se budou snažit o zlepšení vzhledu a přívětivosti svých obcí a chtějí zlepšit kvalitu poskytovaných služeb s jasným cílem pozdržet turisty, kteří zatím jejich územím spíše jen projíždějí, a prodloužit tak jejich pobyt. Pokud se týká zlepšení kvality života, jde jim o to, aby utužili a znovu vytvořili mezi lidmi vazby, které jsou v oblasti, kde působí, narušeny blízkostí velkého města.

Naplňování vytyčených cílů jim umožní realizace projektů ze čtyř tematických okruhů, které jsou zaměřeny na řešení obnovy a rozvoje obcí, na potřeby zemědělců, na vznik a rozvoj mikropodniků, v rámci jejichž realizace musí vzniknout vždy 5 pracovních míst a na malé projekty, které bude možné realizovat i ve městech do 20 000 obyvatel. Projekty bude vybírat dvanáctičlenná výběrová komise složená ze členů MAS. Komise bude posuzovat zejména, zda jsou projekty ve shodě se strategickým plánem a vybírat k realizaci z nich budou jen ty, které získají maximální počet bodů podle stanovených výběrových kriterií. To je ale zatím budoucnost, protože podle slov svého manažera teprve před několika dny vyhlásili I. Výzvu k předkládání projektů.

Projekty zemědělců

Zemědělci budou moci podávat místní akční skupině pouze žádosti na financování projektů, které přímo nesouvisí se zemědělskou prvovýrobou, ale jen záměry směřující ke zvýšení příjmů hospodářství z nezemědělských oblastí podnikání (tj. nikoliv v rámci osy I. PRV, ale pouze v rámci osy III. PRV). Hospodářství o průměrné výměře 2,6ha totiž neskýtá rolníkům ze zájmového území dostatečný zdroj obživy, a tak bude MAS podporovat především projekty rekreačního ubytování na farmách a projekty budování sítí zaměřených na distribuci domácích potravin z venkova do měst.

Ačkoliv tedy MAS BRAMA BESKIDU zatím žádné zkušenosti s realizací leadrovských projektů nemá, přesto již zaštítila zajímavé projekty zaměřené na rozvoj venkovského prostoru, které byly financovány prostřednictvím jiných národních a unijních programů. I když nás Jacek Lelek provedl Starým Sončem a ukázal nám restaurované historické objekty i nově vybudované sportoviště, zmínil opravené cesty, vodovodní řády a kanalizační přípojky, zaujaly mě především prezentované „měkké“ projekty.

Zajímavé „měkké projekty“

Projekt podpořený Evropským sociálním fondem „Dvě možnosti v jeden čas“ si vzal na mušku trávení volného času žen na mateřské dovolené a jejich potomků v menších obcích, kde není k dispozici školka či jiné školní zařízení. Zatímco se ženám dvakrát týdně věnovala psycholožka, vizážistka či kadeřnice, jejich děti si hrály, malovaly a tančily se svými vrstevníky pod kvalifikovaným dohledem zkušeného pedagoga. Další projekt „Akademie nového života“ byl věnován cílové skupině žen, které se ocitly v tíživé životní situaci. Tyto ženy získaly možnost řešit své problémy s psychologem a také posílit svou pozici na trhu práce, což jim umožnily např. výukové lekce zaměřené na práci s počítačem.

V rámci projektu „Sympozium lokálních kultur“ se do Starého Sonču sjeli mistři malířského štětce z celého světa např. z Japonska a z Portugalska. Umělci se ve své tvorbě zaměřili na okolí města. Část děl ze čtyř proběhlých sympozií je vystavena, ostatní čekají na otevření nové galerie. Projektu, který se zaměřil na různé aktivity a workshopy pro studenty včetně pořádání matematických, fyzikálních a chemických olympiád, nazvaného „Zítra vyrážíme“ se zúčastnilo více než 800 mladých lidí z 5 místních škol. O financování projektu se zasloužila gmina.

Možnosti Leadru

Nové možnosti, které přináší Leader polskému venkovu, shrnul Jacek Lelek takto: “Jedná se o jisté peníze, které směřují do rozvoje venkova prostřednictvím realizace malých projektů a dochází tak k naplňování místního strategického plánu s vyloučením konkurence projektů jiných venkovských území.“ Nelze zapomínat na to, že ačkoliv se přístupy k realizaci IV. Osy Programu rozvoje venkova v Polsku od českých poněkud liší, poskytuje Leader značný prostor pro přípravu zajímavých projektů spolupráce mezi partnerskými MAS na obou stranách česko-polské hranice.

Petr Hienl (pro více foto sledujte fotogalerii)