Připravujeme novou Výzvu!!!

Začátkem března MAS Krajina srdce vyhlásí novou Výzvu, která se bude týkat těchto opatření:

Zlepšení estetického vzhledu obcí – budou podporovány projekty zaměřené na obnovu veřejných prostranství a na zlepšení estetického vzhledu obcí ve smyslu zlepšení stavu a údržby ozelenění včetně nákupu nezbytné techniky. Dále na podporu obnovy menších, pro venkov charakteristických staveb.

Posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů – budou podporovány projekty, které budou zaměřeny na zajištění občanského vybavení v oblasti veřejné správy, kultury a sociálních služeb, spolkových činností, předškolní a mimoškolní péče o děli, základní obchodní infrastruktury, tělovýchovy a sportu. Pro posílení místní pospolitosti a zlepšení sousedských vztahů bude podporováno zajištění vhodného prostředí pro aktivity místních spolků, církví, jejich organizací a jejich společenských, kulturních, zájmových a sportovních aktivit, které přispívají k zachování tradic a upevňují lokální identitu a mezilidské vztahy. Dále budou podporovány projekty, jejich součástí bude zakládání stálých výstavních expozic a muzeí.

Zhodnocení biomasy pro energetické účely – budou podporovány projekty, které budou zaměřeny na rekonstrukci a modernizaci či na výstavbu nových objektů kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny; na pořízení, instalaci a zprovoznění příslušných strojních, technologických a regulačních systémů včetně doprovodné technické infrastruktury a rozvodů. Dále na rekonstrukci a modernizaci či výstavbu zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv; na pořízení, instalaci a zprovoznění příslušných strojních, technologických a regulačních systémů pro zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv včetně doprovodné technické infrastruktury a rozvodů.

Zvýšení počtu a kapacit místních leaderů – budou podporovány projekty zaměřené na zajištění vybavení v oblasti školství a na zřizování integrovaných informačních a školicích center s využitím ICT. Dále bude podporováno informování a vzdělávání fyzických a právnických osob, které chtějí zahájit nebo rozšířit podnikání, případně jiné působení na venkově v rámci aktivit podporovaných o ose III (tzn. v oblastech diverzifikace činností nezemědělské povahy, zakládání a rozvoje mikropodniků, venkovského cestovního ruchu, obnovy a rozvoje vesnic, občanského vybavení a služeb a ochrany a rozvoje kulturního dědictví venkova). Podpora také bude směřována na vzdělávací projekty zaměřené na získávání, prohlubování a inovaci znalostí a dovedností a šíření informací k osám I. a II. Programu rozvoje venkova, ve vyjmenovaných tématických okruzích.