MAS Krajina srdce požádala MMR o schválení strategie

Žádost o schválení strategie komunitně vedeného místního rozvoje nazvané „Otevíráme okna a dveře…“ podala  v závěru měsíce března MAS Krajina srdce na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Cílem strategie je získat dotační prostředky pro realizaci podnikatelských záměrů a projektů neziskových organizací a obcí, které napomohou  naplnění  strategických cílů vytyčených ke zlepšení podmínek  života obyvatel v obcích z Táborska zapojených do území místní akční skupiny (MAS).

 

Pokud bude strategie schválena k realizaci bude mít MAS k dispozici více než 60 milionů Kč, které budou moci zájemci  v období  let 2016 až 2023 čerpat na realizaci projektů souvisejících  s tématy vážícími se k zemědělskému i nezemědělskému podnikání , ale i s  řešení  potřeb obcí. 

 

Podporovat chce MAS  zejména   takové oblasti podnikání, které sezabývají rozvojem ovocnářství a pěstování  zeleniny ,  pastvinářstvím, rozvojem stávajících a vznikem nových potravinových řetězců, agroturistikou,  podporou řemesel , hromadné dopravy a  sociálním podnikáním . Majitelé a nájemci lesůbudou moci budovat cesty a relaxační místa. Podporovány budou potřeby školských zařízení, celoživotní vzdělávání a rozvoj sociálních služeb.

   

První výzva k předkládání projektů je plánována  na  závěr  tohoto roku. Následovat budou výzvy  v dalších letech. Více informací mohou zájemci získat na www.maskrajinasrdce.cz

< Forpsi.com
 
  Forpsi

This domain runs on FORPSI servers
 

500 Internal Server Error

The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Either the website is misconfigured or there was an error in a CGI script.